راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت و حسابداری    
مدیر گروه مدیریت / حسابداری

منصوری - علی
4327
کارشناس گروه مدیریت / حسابداری

نظری - رویا
4003
کارشناس مدیریت / حسابداری

عزیزی - عبدالرضا
4713


ارتباط با مدیریت و حسابداری

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-