مدیر گروه مدیریت

دکتر علی منصوری

رشته تحصیلی:مدیریت صنعتی

پست الکترونیک: mansouri[at]znu.ac.ir     

تلفن: 4173 3305 024

فکس: 0


ارتباط با مدیریت و حسابداری

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-